Home Producten Services Aanbiedingen Leveringsvoorwaarden Over ons Contact

PeLeCOM

Bedrijfsautomatisering

(nu ook voor particulieren)

© 2015 PeLeCOM Bedrijfsautomatisering, Sandrinapad 16, 2722 CE  Zoetermeer. Tel: 06-53457862 E: info@pelecom.nl

Home

Disclaimer

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN.


Levering, aanbiedingen, levertijden.

Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten, voorzover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken. Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen, alsmede opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggeven.


Opdracht/overeenkomst.

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt. Afspraken of toezeggingen door PeLeCOM gemaakt zijn niet alszodanig bindend, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.


Aansprakelijkheid, overmacht.

Onze aansprakelijkheid is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk werd afgeleverd of (te onzer keuze) tot terugbetaling van hetgeen door het geleverde aan de koper in rekening werd gebracht. Elke vordering tot vergoeding van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten. Koper vrijwaart PeLeCOM voor eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, die deze derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst instellen tegen ons, en de koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, die uit rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan. Indien PeLeCOM door of tengevolge van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd wordt in de nakoming van de overeenkomst, kan onzerzijds van verdere levering worden afgezien zonder dat wij tot enige vergoeding van schade, zowel directe als indirecte, gehouden zijn. Onder overmacht worden uitdrukkelijk brand, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in ons bedrijf of van een van onze leveranciers begrepen. Door overmacht verliest een eventueel boetebeding haar kracht.


Inbreuken op rechten van derden.

Indien de koper PeLeCOM opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen, modellen, monsters of andere van koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovengenoemde artikelen, zijn wij zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn. Bovendien heeft de koper de verplichting ons te vrijwaren tegen alle aanspraken, die derden jegens ons geldend zou kunnen maken en zou maken, of wanneer deze ons in rechten zou betrekken.


Betaling, eigendomsvoorbehoud.

Betaling dient te geschieden volgens overeenkomst en binnen de termijnen, daarbij of op de factuur gesteld. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen of op de factuur vermelde termijn plaatsvindt is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 3% boven het bankdisconto, echter tenminste 1% per maand over het openstaande factuurbedrag vanaf de dag, waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien de vordering binnen een maand niet wordt voldaan en ter invordering uit handen wordt gegeven, dan is de koper gehouden aan buitengerechtelijke incassokosten te betalen een bedrag gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, plus de daarbij komende gerechtelijke kosten. De eigendom van geleverde goederen gaat eerst op de koper over, wanneer hij al hetgeen hij terzake van de levering van deze goederen met inbegrip van eventuele rente en kosten aan ons verschuldigd is, zal hebben voldaan. De koper is in de tijd tussen levering en betaling verantwoordelijk voor de geleverde goederen. Indien en voor het geval de koper aan zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig voldoet, worden wij door de koper onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst het geleverde terug te nemen.


Garantie.

Goederen, ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage- of materiaal fouten een beroep op garantie wordt gedaan , moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht onmiddellijk bij ons worden gemeld. De beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen, berust uitsluitend bij ons, terwijl ontbinding van de desbetreffende overeenkomst uit deze hoofde is uitgesloten. Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die, welke de desbetreffende leverancier aan ons verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen. Zonder onze voorafgaande toestemming mogen goederen nimmer worden teruggezonden, zulks uitgezonderd het geval, dat onzerzijds niet is geleverd conform de aanbieding en koper de goederen niet alsnog wenst te behouden. Indien terugzending is of wordt toegestaan, worden de goederen slechts teruggenomen en wordt de koper voor hetgeen hem in rekening is gebracht slechts gecrediteerd, mits de goederen uiterlijk binnen acht dagen na de afzending in onbeschadigde toestand, in de originele verpakking en onder overlegging van de bijgesloten pakbon of factuur ons weer bereiken. Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het geleverde of terugbetaling van hetgeen voor de levering werd berekend.

© 2015 PeLeCOM Bedrijfsautomatisering, Sandrinapad 16, 2722 CE  Zoetermeer. Tel: 06-53457862 E: info@pelecom.nl

Disclaimer

Disclaimer